2011, ഫെബ്രുവരി 15, ചൊവ്വാഴ്ച

thiruvarppu sree krishnaswamy temple

തീരൂവാറ്പ്പ്
KOTTAYAM PATTANATHIL NINNUM 8 K.M AKALE PADINJARAYANU THIRUVARPPU, ENNA GRAMAM SDHIDHI CHEYYUNNATH,ORU KALATH KOTTAYATHINTE KENDRA SDHANANGALARUNNU THIRUVARPPUM,THIRUNNAKKARAYUM,THIRUVARPPINTE PRASIDHI MATTONNUMALLA PRADHANAMAYUM THIRUVARPPU SREE KRISHNA SWAMY KSHETHRAMANU,1000 KANAKKINU VARSHAM PAZHAKAMUND EE KSHETHRATHINU,MUNP KUNNAMPALLIKKARA ENNARIYAPETTIRUNNA EE PRADESHAM SREEKRISHNA SWAMY KSHETHRATHINTE UDBHAVATHODEYANU THIRUVARPPU AYI MARIYATHU,KSHETHRATHE KURICHULLA ITHIHYAM ITHANU MUHAMMAYIL AYIRUNNATHRE E VIGRAHAM PRATHHIOSHTICHIRUNNATHU ENTHO KARANATHAL (THEE PIDUTHAM UNDAYATHINE THUDARNNENNUM PARAYAPEDUNU)VARPPIL KAYATIL VEMBANADU KAYALIL OZHUKI VITTATHINE THUDARNNU,ATH MUNGI KLIDANNA SDHALAM PINNIDU ATH VAZHI VANNA VILYAMANGALAM SWAMIYAR KANDETHUKAYUM ATHINE PINTHUDARNNETIYA ADHEHAM ATH KUNNAMPALLIKARAYIL PRATHISHTICHU(THIRU+VARPPU) ,THUDARNN THIRUVARPPU VALARCHAYUDE OUNNATHYATTHILETHI,

KSHETHRA PRAVESHANA VILABARA KALATH SANCHARA SVATHANTHRA LABHICHA SAMAYATH MAHATHMA GANDHIYUM KSHETHRATHIL ETHIYIRUNNU,SREE T K MADHAVAN ULPADEYULLAVARUDE SHRAMAPHALAMAYANU SNCHARA SVATHANTHRA ANUVADHICHATHU,KSHETHRATHINTE PRADHANA VISHASHAM NADATHURAKKUNNA SAMAYAMANU VELUPPINU 2MANIKK ALLENKIL ATHINODADYTHA SAMAYATH UDAYALPARAM ENNA KANAKKADISTHANAMAKKIYANU NADA THURAKKUNNATH,KSHETHRATHILE USHA PAYASAM VALARE PRADHANAMANU,DEVIKSHETHRAM(KOCHAMBALAM)SHIVAKSHETHRAM,SHASTHA GANAPATHI SUBRAMANYA K UPADEVATHA KSHETRANGALUM UND,
reference:sree krishna swamy temple and related sites